Hipoterapię jak każdą inną formę usprawniania obowiązują zasady rehabilitacji medycznej i psychopedagogicznej tj. posiadanie pełnego zakresu informacji dotyczących dysfunkcji ruchowych i psychofizycznych usprawnianego pacjenta oraz systematyczność działań. Przy intensywnej i systematycznej pracy hipoterapia przynosi wymierne efekty. Terapeuta powinien określić cele bliższe i dalsze terapii, a każde zajęcia powinny być wcześniej zaplanowane (np. wprowadzanie specyficznych metod – np. Metoda Dobrego Startu).

– Hipoterapia prowadzona jest na zlecenie specjalisty, pacjent musi mieć skierowanie lekarskie z rozpoznaniem choroby i zaświadczeniem o braku przeciwwskazań do tego typu zajęć rehabilitacyjnych.

– Każdy pacjent posiada dokumentację (badania, skierowanie, obserwacje hipoterapeuty dotyczące skuteczności i przebiegu terapii). Rolą hipoterapeuty jest poznanie, obserwacja pacjenta i rozmowa z rodzicami.

– Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć z hipoterapii. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.Nr 25) rozdział 10 „Zasady bezpieczeństwa w dziedzinie kultury fizycznej” Art.50.1. Osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność w sferze kultury fizycznej są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, porządek i higieniczne warunki podczas imprez sportowych oraz zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki uprawniania sportu, rekreacji ruchowej i zajęć rehabilitacyjnych ich uczestnikom. Ustawa ta nakłada na prowadzących usługi w zakresie hipoterapii podjęcie szeregu działań mających na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu psychicznego podopiecznym (pacjentom).

– Niezwykle ważnym elementem bezpieczeństwa w hipoterapii jest dobór odpowiedniego konia, pola i merktóry charakteryzuje się spokojnym temperamentem, łagodnym charakterem i wytrzymałością na niekontrolowane ruchy pacjentów. Przygotowany do pracy w hipoterapii koń musi tolerować głośne i wysokie dźwięki, musi być cierpliwy oraz odporny na monotonię. Wysokość konia powinna umożliwiać skuteczna asekurację.

– Zajęcia hipoterapii prowadzone są indywidualnie i odbywają się w bezpiecznym miejscu, na terenie znanym koniom.

– Hipoterapia jest formą terapii indywidualnej (zajęcia jednocześnie tylko z jednym pacjentem). Wyjątkiem jest grupowa psychopedagogiczna jazda konna. Przy jednym koniu z jednym pacjentem pracują minimum dwie osoby – hipoterapeuta oraz osoba prowadząca konia.

– Pacjent musi mieć odpowiedni, wygodny i niekrępujący ruchów strój. Obowiązkowym zabezpieczeniem każdego pacjenta jest kask ochronny. Niezbędny jest także sprzęt jeździecki i odpowiedni sprzęt hipoterapeutyczny.